Rating poskytovatelů úvěrů a P2P půjček │ Bondster

Rating poskytovatelů

Bondster Rating udělovaný poskytovatelům

Poskytovatelům, kteří nabízejí úvěry na platformě Bondster, je přiřazen rating úvěrového rizika. Rating je vyjádřen písmenem a nachází se na stupnici od „A+“ až po „D“, přičemž A+ vyjadřuje nejnižší míru rizika s nejvyšší schopností poskytovatele dostát svým závazkům. Známka C – je určena pro případ, že by poskytovatel vykazoval velmi vysokou pravděpodobnost selhání nebo jiného přerušení činnosti a D je určeno pro poskytovatele, kteří se dostali do významnějšího prodlení s plněním svých závazků.

Ještě předtím, než je s poskytovatelem uzavřena smlouva a on je zveřejněn na stránce poskytovatelů, provádí oddělení Risk managementu hloubkovou analýzu. Cílem je ujištění, že poskytovatel má dobré finanční výsledky, které jsou transparentní a je schopný dostát svým závazkům vůči investorům.

Rating je udělovaný na základě několika faktorů a reprezentuje sílu garance zpětného odkupu. Síla zpětného odkupu představuje souhrn schopností dlužníka (poskytovatele) plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a také disponovat dostatkem kapitálu. V případě, že úvěrová společnost nenabízí garanci zpětného odkupu, je potřeba se podívat na riziko samotné půjčky, do které chcete zainvestovat. Toto riziko závisí na schopnosti splácení konečného dlužníka, a ne na samotném poskytovateli.

Investovat Seznam poskytovatelů
Bondster Rating udělovaný poskytovatelům
 • Rating Úroveň rizika Popis Stupeň
 • Rating A+ Úroveň rizika Nízká Popis Poskytovatel disponuje nejvyšším kreditním ohodnocením a extrémně silnou pozicí pro splnění finančních závazků. Stupeň Investiční
 • Rating A Úroveň rizika Nízká Popis Poskytovatel má velmi silnou schopnost dostát finančním závazkům. Stupeň Investiční
 • Rating A- Úroveň rizika Nízká Popis Poskytovatel disponuje silnou schopností dostát svým závazkům, je však více náchylný podléhat negativním vlivům a ekonomickým událostem. Stupeň Investiční
 • Rating B+ Úroveň rizika Střední Popis Poskytovatel disponuje dostatečnou schopností dlouhodobě dostát závazkům, nicméně nepříznivé ekonomické podmínky mohou vést k oslabení schopnosti splatit finanční závazky. Stupeň Investiční
 • Rating B Úroveň rizika Střední Popis Poskytovatel disponuje v blízké budoucnosti dostatečnou schopností dostát závazkům, nicméně nepříznivé ekonomické podmínky mohou vést k oslabení schopnosti splatit finanční závazky. Stupeň Spekulativní
 • Rating B- Úroveň rizika Střední Popis Poskytovatel je v současnosti spolehlivý v plnění finančních závazků. Nepříznivé obchodní, finanční a ekonomické podmínky by však mohly vést k jeho narušení. Stupeň Spekulativní
 • Rating C+ Úroveň rizika Vysoká Popis Poskytovatel je zranitelnější a spolehlivé plnění finančních závazků závisí na příznivých obchodních, finančních a ekonomických podmínkách. Stupeň Spekulativní
 • Rating C Úroveň rizika Vysoká Popis Poskytovatel je velmi zranitelný a spolehlivé plnění finančních závazků závisí na velmi příznivých obchodních, finančních a ekonomických podmínkách. Stupeň Spekulativní
 • Rating C- Úroveň rizika Vysoká Popis U poskytovatele je velmi vysoká pravděpodobnost selhání nebo jiného přerušení činnosti. Stupeň Spekulativní
 • Rating D Úroveň rizika Default Popis Default Stupeň Default
 • Rating NR Popis Subjekt bez ratingu.
 • Rating WR Popis Hodnocení staženo.

Jak funguje udělování RATINGU na Bondsteru

Předtím než se poskytovatel objeví na naší platformě, musí projít důsledným due diligence procesem. Samotný proces má několik fází a začíná sběrem informací o daném poskytovateli, na jejichž základě se poté rozhodujeme, zda s firmou spolupracovat či nikoli. Prvním krokem je AML a KYB, který je v rámci vyhodnocení zásadní. Pokud poskytovatel tímto krokem projde, pokračujeme zpracováním různých druhů analýz. Rating je výsledkem všech těchto kroků, které lze shrnout v následujících bodech:

 1. AML (Anti-Money Laundering) & KYB (Know Your Business),
 2. Vyhodnocení rizik (Risk Assessment):
  • finanční analýza
  • analýzy obchodního profilu
  • provozní prostředí a další faktory
 3. Monitoring a udělení RATINGU
Jak funguje udělování RATINGU na Bondsteru

AML & KYB

V rámci AML (Anti-Money Laundering neboli „prevence proti praní špinavých peněz“) a KYB (Know Your Business neboli „poznej svého obchodního partnera“) děláme detailní prověření firem a propojených osob.

Nejprve prověřujeme společnost a k ní spřízněné osoby v různých světových databázích. K tomu využíváme speciální software napojený na databáze po celém světě. Jsme proto schopni provést kontrolu i u firem nacházejících se v Africe nebo v Jižní Americe.

Zaměřujeme se primárně na to, zda firma není v nějakém sankčním rejstříku nebo na černé listině, a to z důvodu jako je například podvodné jednání, praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Kontrola probíhá u skutečných majitelů, tzv. UBOs (ultimate beneficial owner) a u osob zastávající klíčové řídící funkce.

Investovat
AML & KYB

Hodnocení rizik

Finanční analýza

Největší zastoupení má v ratingu finanční analýza, kde vyhodnocujeme řadu ukazatelů. Zaměřujeme se na kapitálovou přiměřenost, ziskovost a likviditu. Kontrolujeme věrnost a pravdivost výkazů, přičemž lepšího výsledku ve finanční oblasti je možné dosáhnout jen s auditovanými výkazy.

Velký důraz klademe na analýzu kvality úvěrového portfolia. Úvěrové portfolio lze hodnotit různými způsoby, přičemž každý způsob je vhodný pro jiný typ úvěrů. U krátkodobých půjček se díváme na Vintage report, jehož cílem je porovnání části úvěrového portfolia, které mají shodnou dobu od prvního čerpání a lze tak sledovat jejich výkonnost v čase. Tato analýza nám poskytuje informace o tom, jaká je rychlost návratnosti vyplacené jistiny.

U zajištěných půjček je důležitou informací LTV čili „Loan To Value“, což je procentní podíl hodnoty půjčky k hodnotě zajištění. Kvalitu úvěrového portfolia hodnotíme také na základě ukazatelů, které nám dávají informaci o tom, jaké procento úvěrů je po splatnosti více než 30 dnů („PAR30“), více než 90 dnů („PAR90“), více než 180 dnů („PAR180“), nebo je klasifikovaných jako odepsané („written-off“). Pro některé ukazatele máme stanoveny optimální hodnoty, kterých by mělo být dosaženo, u některých se zaměřujeme spíše na jejich vývoj v čase.

Finanční Analýza

Analýza podnikatelského profilu

V této části se seznámíme s interními procesy dané firmy. Zkoumáme, jak firma řídí svá rizika a díváme se na fungování skóringového modelu. Od poskytovatele si vyžádáme informace také o tom, jakým způsobem jsou řešeny problémy s úvěry po datu splatnosti a jak probíhá proces vymáhání. Dále se zabýváme firemní strategií a vyhodnocujeme samotnou kvalitu a zejména reálnost podnikatelského plánu.

V rámci kvartálního monitoringu hodnotíme nad rámce těchto činností také kvalitu komunikace, udržování minimálních zůstatků na virtuálním účtu a fungující připojení přes API.

Analýza podnikatelského profilu

Faktory hodnocení u analýzy podnikatelského profilu

Oddělení risku

Oddělení risku

 • Nezávislé oddělení risku
 • Adekvátní kvalifikace zaměstnanců
 • Kvalitní a pravidelné reporty
Skóring a řešení půjček po splatnosti

Skóring a řešení půjček po splatnosti

 • Správně nastavené parametry skóringu
 • Opatření k předcházení a odhalování podvodů
 • Spolupráce s úvěrovými registry nebo přístup k úvěrové historii
 • Efektivní vymáhání pohledávek
Obchodní profil

Obchodní profil

 • Kvalitní a reálný podnikatelský plán
 • Dodržování etického kodexu
 • Systémy pro řízení zákaznických vztahů (CRM)
Monitoring

Monitoring

 • Kvalita komunikace
 • Udržování minimálních zůstatků na virtuálním účtu
 • Fungující připojení přes API

Provozní prostředí a podpůrné a stresující faktory

V této části se zaměřujeme na hodnocení provozního prostředí poskytovatele, tedy na jeho zemi působení. Rating země ovlivňuje konečný rating poskytovatele dynamickým způsobem, přičemž ho může pouze zhoršit. V rámci provozního prostředí sledujeme následující veličiny:

 • Index nesplacených úvěrů a sdílení informací o úvěrech
 • Index hospodářského úpadku
 • Podnikatelské prostředí a veřejná správa: index kvality regulace a index politické stability
 • Přímé investice: riziko nekonvertibility měny a omezení převodu

V neposlední řadě hodnocení rizik se zamyslíme nad tím, zda stále existuje nějaký významný faktor, který je potřeba zohlednit. K tomu používáme podpůrné a stresující faktory. Pokud má firma například silného business partnera, který vystupuje v pozici ručitele, přidělíme firmě podpůrný faktor. Opakem může být krátká historie firmy, v tom případě přidělujeme stresující faktor.

Provozní prostředí a podpůrné a stresující faktory

Udělení Ratingu a Monitoring

Na základě všech těchto informací a získaného skóre přidělíme firmě interní rating a nastavíme maximální expozici – tedy maximální množství úvěrů, které mohou dát na platformu k proinvestování. Každé čtvrtletí také provádíme pravidelný monitoring, kde hodnotíme pozitivní faktory ke zlepšení ratingu a současně negativní faktory vedoucí ke zhoršení ratingu. Monitoring ratingu probíhá na kvartální bázi.

Pozitivní faktory zlepšující rating

Pozitivní faktory zlepšující rating

 • kvalitní komunikace s poskytovatelem
 • významné zlepšení finančních výsledků a výkonnost firmy
 • zlepšení regulace na trhu v dané zemi
 • vstup silného business partnera či investora
 • udržování zůstatků na virtuálním účtu
Negativní faktory zhoršující rating

Negativní faktory zhoršující rating

 • zvyšující se počet nesplácených úvěrů
 • významné zhoršení finančních výsledků a výkonnosti firmy
 • zhoršení regulace na trhu poskytovatele
 • restrikce nebo žaloby na společnost

Jste připraveni vydělávat?

Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.