Rating poskytovatelů úvěrů a P2P půjček │ Bondster

Rating poskytovatelů

Bondster Rating udělovaný poskytovatelům

Bondster Rating udělovaný poskytovatelům

Poskytovatelům, kteří nabízejí úvěry na platformě Bondster, je přiřazen rating úvěrového rizika. Rating je vyjádřen písmenem a nachází se na stupnici od „A+“ až po „D“, přičemž A+ vyjadřuje nejnižší míru rizika s nejvyšší schopností poskytovatele dostát svým závazkům. Známka C – je určena pro případ, že by poskytovatel vykazoval velmi vysokou pravděpodobnost selhání nebo jiného přerušení činnosti a D je určeno pro poskytovatele, kteří se dostali do významnějšího prodlení s plněním svých závazků.

Ještě předtím, než je s poskytovatelem uzavřena smlouva a on je zveřejněn na stránce poskytovatelů, provádí oddělení Risk managementu hloubkovou analýzu. Cílem je ujištění, že poskytovatel má dobré finanční výsledky, které jsou transparentní a je schopný dostát svým závazkům vůči investorům.

Rating je udělovaný na základě několika faktorů a reprezentuje sílu garance zpětného odkupu. Síla zpětného odkupu představuje souhrn schopností dlužníka (poskytovatele) plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a také disponovat dostatkem kapitálu. V případě, že úvěrová společnost nenabízí garanci zpětného odkupu, je potřeba se podívat na riziko samotné půjčky, do které chcete zainvestovat. Toto riziko závisí na schopnosti splácení konečného dlužníka, a ne na samotném poskytovateli.

Investovat Seznam poskytovatelů
 • Rating Úroveň rizika Popis Stupeň
 • Rating A+ Úroveň rizika Nízká Popis Poskytovatel disponuje nejvyšším kreditním ohodnocením a extrémně silnou pozicí pro splnění finančních závazků. Stupeň Investiční
 • Rating A Úroveň rizika Nízká Popis Poskytovatel má velmi silnou schopnost dostát finančním závazkům. Stupeň Investiční
 • Rating A- Úroveň rizika Nízká Popis Poskytovatel disponuje silnou schopností dostát svým závazkům, je však více náchylný podléhat negativním vlivům a ekonomickým událostem. Stupeň Investiční
 • Rating B+ Úroveň rizika Střední Popis Poskytovatel disponuje dostatečnou schopností dlouhodobě dostát závazkům, nicméně nepříznivé ekonomické podmínky mohou vést k oslabení schopnosti splatit finanční závazky. Stupeň Investiční
 • Rating B Úroveň rizika Střední Popis Poskytovatel disponuje v blízké budoucnosti dostatečnou schopností dostát závazkům, nicméně nepříznivé ekonomické podmínky mohou vést k oslabení schopnosti splatit finanční závazky. Stupeň Spekulativní
 • Rating B- Úroveň rizika Střední Popis Poskytovatel je v současnosti spolehlivý v plnění finančních závazků. Nepříznivé obchodní, finanční a ekonomické podmínky by však mohly vést k jeho narušení. Stupeň Spekulativní
 • Rating C+ Úroveň rizika Vysoká Popis Poskytovatel je zranitelnější a spolehlivé plnění finančních závazků závisí na příznivých obchodních, finančních a ekonomických podmínkách. Stupeň Spekulativní
 • Rating C Úroveň rizika Vysoká Popis Poskytovatel je velmi zranitelný a spolehlivé plnění finančních závazků závisí na velmi příznivých obchodních, finančních a ekonomických podmínkách. Stupeň Spekulativní
 • Rating C- Úroveň rizika Vysoká Popis U poskytovatele je velmi vysoká pravděpodobnost selhání nebo jiného přerušení činnosti. Stupeň Spekulativní
 • Rating D Úroveň rizika Default Popis Default Stupeň Default
 • Rating NR Popis Subjekt bez ratingu.
 • Rating WR Popis Hodnocení staženo.
Jak funguje udělování RATINGU na Bondsteru

Jak funguje udělování RATINGU na Bondsteru

Předtím než se poskytovatel objeví na naší platformě, musí projít důsledným due diligence procesem. Samotný proces má několik fází a začíná sběrem informací o daném poskytovateli, na jejichž základě se poté rozhodujeme, zda s firmou spolupracovat či nikoli. Prvním krokem je AML a KYB, který je v rámci vyhodnocení zásadní. Pokud poskytovatel tímto krokem projde, pokračujeme zpracováním různých druhů analýz. Rating je výsledkem všech těchto kroků, které lze shrnout v následujících bodech:

 1. AML (Anti-Money Laundering) & KYB (Know Your Business),
 2. Vyhodnocení rizik (Risk Assessment):
  • finanční analýza
  • analýzy obchodního profilu
  • provozní prostředí a další faktory
 3. Monitoring a udělení RATINGU
AML & KYB

AML & KYB

V rámci AML (Anti-Money Laundering neboli „prevence proti praní špinavých peněz“) a KYB (Know Your Business neboli „poznej svého obchodního partnera“) děláme detailní prověření firem a propojených osob.

Nejprve prověřujeme společnost a k ní spřízněné osoby v různých světových databázích. K tomu využíváme speciální software napojený na databáze po celém světě. Jsme proto schopni provést kontrolu i u firem nacházejících se v Africe nebo v Jižní Americe.

Zaměřujeme se primárně na to, zda firma není v nějakém sankčním rejstříku nebo na černé listině, a to z důvodu jako je například podvodné jednání, praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Kontrola probíhá u skutečných majitelů, tzv. UBOs (ultimate beneficial owner) a u osob zastávající klíčové řídící funkce.

Investovat

Hodnocení rizik

Finanční analýza

Finanční analýza

Největší zastoupení má v ratingu finanční analýza, kde vyhodnocujeme řadu ukazatelů. Zaměřujeme se na kapitálovou přiměřenost, ziskovost a likviditu. Kontrolujeme věrnost a pravdivost výkazů, přičemž lepšího výsledku ve finanční oblasti je možné dosáhnout jen s auditovanými výkazy.

Velký důraz klademe na analýzu kvality úvěrového portfolia. Úvěrové portfolio lze hodnotit různými způsoby, přičemž každý způsob je vhodný pro jiný typ úvěrů. U krátkodobých půjček se díváme na Vintage report, jehož cílem je porovnání části úvěrového portfolia, které mají shodnou dobu od prvního čerpání a lze tak sledovat jejich výkonnost v čase. Tato analýza nám poskytuje informace o tom, jaká je rychlost návratnosti vyplacené jistiny.

U zajištěných půjček je důležitou informací LTV čili „Loan To Value“, což je procentní podíl hodnoty půjčky k hodnotě zajištění. Kvalitu úvěrového portfolia hodnotíme také na základě ukazatelů, které nám dávají informaci o tom, jaké procento úvěrů je po splatnosti více než 30 dnů („PAR30“), více než 90 dnů („PAR90“), více než 180 dnů („PAR180“), nebo je klasifikovaných jako odepsané („written-off“). Pro některé ukazatele máme stanoveny optimální hodnoty, kterých by mělo být dosaženo, u některých se zaměřujeme spíše na jejich vývoj v čase.

 Analýza podnikatelského profilu

Analýza podnikatelského profilu

V této části se seznámíme s interními procesy dané firmy. Zkoumáme, jak firma řídí svá rizika a díváme se na fungování skóringového modelu. Od poskytovatele si vyžádáme informace také o tom, jakým způsobem jsou řešeny problémy s úvěry po datu splatnosti a jak probíhá proces vymáhání. Dále se zabýváme firemní strategií a vyhodnocujeme samotnou kvalitu a zejména reálnost podnikatelského plánu.

V rámci kvartálního monitoringu hodnotíme nad rámce těchto činností také kvalitu komunikace, udržování minimálních zůstatků na virtuálním účtu a fungující připojení přes API.

Faktory hodnocení u analýzy podnikatelského profilu

Oddělení risku

Oddělení risku

 • Nezávislé oddělení risku
 • Adekvátní kvalifikace zaměstnanců
 • Kvalitní a pravidelné reporty
Skóring a řešení půjček po splatnosti

Skóring a řešení půjček po splatnosti

 • Správně nastavené parametry skóringu
 • Opatření k předcházení a odhalování podvodů
 • Spolupráce s úvěrovými registry nebo přístup k úvěrové historii
 • Efektivní vymáhání pohledávek
Obchodní profil

Obchodní profil

 • Kvalitní a reálný podnikatelský plán
 • Dodržování etického kodexu
 • Systémy pro řízení zákaznických vztahů (CRM)
Monitoring

Monitoring

 • Kvalita komunikace
 • Udržování minimálních zůstatků na virtuálním účtu
 • Fungující připojení přes API
Provozní prostředí a podpůrné a stresující faktory

Provozní prostředí a podpůrné a stresující faktory

V této části se zaměřujeme na hodnocení provozního prostředí poskytovatele, tedy na jeho zemi působení. Rating země ovlivňuje konečný rating poskytovatele dynamickým způsobem, přičemž ho může pouze zhoršit. V rámci provozního prostředí sledujeme následující veličiny:

 • Index nesplacených úvěrů a sdílení informací o úvěrech
 • Index hospodářského úpadku
 • Podnikatelské prostředí a veřejná správa: index kvality regulace a index politické stability
 • Přímé investice: riziko nekonvertibility měny a omezení převodu

V neposlední řadě hodnocení rizik se zamyslíme nad tím, zda stále existuje nějaký významný faktor, který je potřeba zohlednit. K tomu používáme podpůrné a stresující faktory. Pokud má firma například silného business partnera, který vystupuje v pozici ručitele, přidělíme firmě podpůrný faktor. Opakem může být krátká historie firmy, v tom případě přidělujeme stresující faktor.

Udělení Ratingu a Monitoring

Na základě všech těchto informací a získaného skóre přidělíme firmě interní rating a nastavíme maximální expozici – tedy maximální množství úvěrů, které mohou dát na platformu k proinvestování. Každé čtvrtletí také provádíme pravidelný monitoring, kde hodnotíme pozitivní faktory ke zlepšení ratingu a současně negativní faktory vedoucí ke zhoršení ratingu. Monitoring ratingu probíhá na kvartální bázi.

Pozitivní faktory zlepšující rating

Pozitivní faktory zlepšující rating

 • kvalitní komunikace s poskytovatelem
 • významné zlepšení finančních výsledků a výkonnost firmy
 • zlepšení regulace na trhu v dané zemi
 • vstup silného business partnera či investora
 • udržování zůstatků na virtuálním účtu
Negativní faktory zhoršující rating

Negativní faktory zhoršující rating

 • zvyšující se počet nesplácených úvěrů
 • významné zhoršení finančních výsledků a výkonnosti firmy
 • zhoršení regulace na trhu poskytovatele
 • restrikce nebo žaloby na společnost

Jste připraveni vydělávat?

Založte si účet a vezměte své peníze do vlastních rukou.